Battle of Borre hærkampregler

En standard for Norsk Hærkamp, opprinnelig laget for bruk på Midgard Vikingfestival 2017 Battle of Borre (BoB).

Alle som driver med hærkamp står fritt til å bruke denne standarden.

Våpen

 • Hærkamp utøves med egnede blunte kopier av historiske våpen.
 • Eggen skal være minst 2 mm tykk, og spissen skal være avrundet.
 • Våpen skal holdes fri for hakk og skarpe kanter.
 • Alle våpen kan stikke.
 • Sverd, økser, kniver/dolker, huggspyd og glaive kan hugge.
 • Huggspyd/glaive har inntil 2m skaft under falen, minst 30 cm skjærende egg og holdes i begge hender.
 • Tohåndsspyd har inntil 3m total lengde og holdes i begge hender.
 • Daneøks har inntil 2m total lengde og holdes i begge hender.
 • Enhåndsspyd har inntil 2.30m total lengde.
 • Skjoldkant skal holdes fri for flis og skarpe kanter.
 • Man kan kun bære ett skjold.
 • Skjoldet skal ikke brukes som våpen.

Treff

 • Treffområdene er lår (over kne), overarm (over albue) og kropp (under halsen).
 • Treff skal markeres uten full styrke.
 • Blir man truffet innenfor treffområdene med bladet eller spissen på våpenet er man ute av kampen.
 • Treff av fritthengende tøy teller ikke.
 • Treff av slirer, vesker, våpen osv som ville truffet treffområdene regnes som treff.
 • Det er den som blir truffet som avgjør om et slag var godkjent treff.
 • Den som blir truffet er ute av kampen og skal markere dette tydelig.
 • Den som går ut av kampen, uansett grunn, kan ikke komme tilbake før kampen er over.

Hodetreff og skader

 • Den som holder våpenet er alltid ansvarlig for det.
 • Treff i hode eller hals, inkludert hjelm eller lue, regnes som hodetreff.
 • Den som blir truffet i hodet viser dette ved å rope «headshot». Den som traff er ute av kampen og har ansvar for å avklare hva som skjedde ved behov.
 • Unngå angrep mot ryggrad, gå etter rumpe når en angriper folk bakfra.
 • Ved skader er det et felles ansvar å hjelpe den som er skadet, men den som forårsaket skaden har hovedansvaret.

Sikkerhetsregler

 • Påbudt sikkerhetsutstyr er hansker. Tannbeskytter, samt suspensorium er anbefalt.
 • Sikkerhet i kampen er et felles ansvar. Alle stridende skal opptre trygt.

Rustningspoeng

 • Rustningspoeng gir ett ekstra treff for krigere som bærer både historisk kroppsrustning og historisk hodebeskyttelse i metall.
 • Rustningen må dekke hode, kropp, overarmer og lår. Trener vurderer om rustningen er god nok.
 • Krigere med rustningspoeng skal signalisere at de får første treff ved å rope “En!”

Battle of Borre Western style rules

A standard for Norwegian Historical Reenactment, used at Midgard Vikingfestival 2017, Battle of Borre (BoB) . Anyone practicing Historical Reenactment (HRE) is free to use this standard.

Weapons

 • HRE is practiced with blunted copies of historical weapons.
 • The edge shall be at least 2mm thick, and the point shall be rounded.
 • Weapons are to be held free from notches or sharp edges.
 • All weapons can stab.
 • Swords, axes, knives/daggers, hewing spears og glaives can cut.
 • Hewing spears/glaives have a length of up to 2m of shaft under the metal, they shall have at least 30cm of cutting edge, and are to be held with both hands.
 • Two-handed spears have a length of up to 3m in total, and are to be held with both hands.
 • Daneaxes have a length of up to 2m in total, and are held with both hands.
 • One-handed spears have a length of up to 2.30m in total.
 • Shield-edges are to be kept free from splinters and sharp edges.
 • You are only allowed to carry one shield.
 • The shield cannot be used as a weapon.

Hits

 • The hit-zones are thighs (above the knee), upper arm (above the elbow) and body (beneath the neck/throat).
 • Hits shall be delivered without full force.
 • If you are hit within the hit zones with the blade or the point of the weapon, you are out of the battle.
 • Hits delivered to free-hanging clothing do not count.
 • Hits delivered upon scabbards, pouches, weapons, etc. that would have landed upon a hit-zone are counted as proper hits.
 • It is the person being hit who decides whether it was a proper hit or not.
 • The person who is hit is out of the battle, and should show this clearly.
 • Anyone who leaves the battle, for whatever reason, cannot re-enter before the battle is done.

Headshots and injuries

 • The person holding the weapon is responsible for it.
 • Hits to the head or neck/throat, including helmets or hats, are counted as headshots.
 • The one who is hit on the head shows this by yelling out “headshot”. The one delivering the hit is out of the battle, and is responsible for finding out what happened, if necessary.
 • Avoid delivering hits to the spine, go for the buttocks when attacking from behind.
 • Whenever injuries occur, it is a shared responsibility among all participating reenactors to help whoever suffered the damage. However, it is the main responsibility of the one delivering the damaging hit.

Safety

 • Gloves are mandatory safety equipment. It is recommended to use mouthguard and suspensorium.
 • Safety during battle is a shared responsibility between everyone attending. All combatants are to behave in a safe manner.

Armour-points

 • Armour-points award one extra hit to combatants wearing both historical body armour, and historical helmets in metall.
 • The armour must cover the head, the body, upper arms and thighs. The Trainer decides whether the armour is good enough or not.
 • Combatants with armour-points shall signal their first hit by yelling out “One!”.